Lög Skíðasambands Íslands

I. ALMENN ÁKVÆÐI OG HLUTVERK 1. grein - Heiti og staðsetning 
     a. Skíðasamband Íslands, SKÍ, er samband héraðssambanda og íþróttabandalaga þeirra íþróttafélaga sem iðka, æfa og keppa í skíðaíþróttinni. 
     b. Aðsetur og varnarþing SKÍ er á Akureyri. 
     c. Merki SKÍ er með nafni Skíðasambands Íslands með rauðu letri og skammstöfun þess, SKÍ, í íslensku fánalitunum á hvítum fleti. 

2. grein - Hlutverk og tilgangur 
     a. Skíðasamband Íslands, SKÍ, hefur æðsta vald um sérgreinamálefni skíðaíþróttarinnar innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, ÍSÍ.
     b. Tilgangur SKÍ er að hafa yfirstjórn á málefnum skíðaíþróttarinnar á Íslandi og vinna 
         að eflingu hennar, með því að: 
         2.b.1. Koma fram fyrir hönd ÍSÍ á sviði skíðaíþróttarinnar. 
         2.b.2. Stuðla að auknum skilningi á málefnum sambandsins. 
         2.b.3. Stuðla að góðri samvinnu aðildarfélaga. 
         2.b.4. Löggilda skíðadómara. 
         2.b.5. Ráðstafa skíðamótum til aðildarfélaga. 
         2.b.6. Leggja fram erindisbréf til fastanefnda. 
         2.b.7. Gefa út reglur um keppnir, hafa yfirumsjón með framkvæmd þeirra og sjá um útgáfu keppnisleyfa. 
         2.b.8. Standa að kynningar- og útbreiðslumálum. 
       2.b.9. Leitast við að jafna ágreining er upp kann að koma á milli aðildarfélaga. Sambandið skal þó ekki hafa þar úrskurðarvald nema að ósk     beggja aðila. 
         2.b.10. Fara með aðild Íslands að FIS, sem og að öðru alþjóðlegu samstarfi. 

3. grein - Málefnum SKÍ er stjórnað af 
     a. Skíðaþingi. 
     b. Stjórn SKÍ. 

4. grein - Reikningsár SKÍ er almanaksárið. Skoðaðir reikningar skulu liggja fyrir fyrsta 
maí ár hvert.

 

II. SKÍÐAÞING 


5. grein - Skíðaþing skal halda í maí annað hvert ár. Boða skal til þess með auglýsingu og/eða tilkynningu með minnst eins mánaðar fyrirvara. Fundarboð skal senda aðildarfélögum SKÍ. Málefni sem taka á fyrir á þinginu skulu berast stjórn SKÍ í síðasta lagi þremur vikum fyrir þingið. Eigi síðar en tveimur vikum fyrir þingið skal senda aðildarfélögum skriflegt fundarboð; síðara fundarboð, með dagskrá og upplýsingum um tillögur og mál sem leggja á fyrir þingið.Tillögur um breytingar á lögum skulu berast stjórn SKÍ fyrir 1.október fyrir næsta þing til að geta hlotið umfjöllun á Skíðaþingi. Tillögur skulu kynntar aðildarfélögum fyrir 1.nóvember.  Þingið getur þó tekið fyrir mál borin upp með skemmri fyrirvara að fengnu samþykki ⅔ hluta þingfulltrúa. 

6. grein - Skíðaþing hefur æðsta vald um málefni SKÍ. ÍSÍ skal staðfesta samþykktir þess um sérgreinamálefni, enda brjóti þær ekki í bága við lög ÍSÍ og FIS. Hvert aðildarfélag sem er aðili að SKÍ á rétt á einum fulltrúa. Auk hans eiga rétt á þingsetu, fulltrúar í samræmi við samanlagðan fjölda skráðra keppenda á Skíðamóti Íslands, Unglingameistaramóti Íslands og á Andrésar andar leikum. Hver keppandi telst aðeins einu sinni, þannig að fyrir:

Keppendur
Fulltrúar

Óháð keppendafjölda

1

1 - 30

2

31 - 70

3

71 - 120

4

121 - 180

5

181 – 250

6

251 og fleiri

7


Aðildarfélög skulu vera skuldlaus við SKÍ þegar þingið hefst til að halda atkvæðisrétti. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum. Lagabreytingatillögur þarf þó að samþykkja með ⅔ greiddra atkvæða til að lög öðlist gildi. Allir fulltrúar skulu tilgreindir á kjörbréfi frá viðkomandi aðildarfélagi og skal skila inn kjörbréfum við upphaf þinghalds. Hver fulltrúi fer með eitt atkvæði en getur þó auk þess farið með annað atkvæði samkvæmt skriflegu umboði kjörins fulltrúa sama félags. Aðeins sá sem er félagi aðildarfélags er kjörgengur fulltrúi þess á skíðaþingi. Skíðaþing er lögmætt ef löglega hefur verið til þess boðað. 


7. grein - Á skíðaþingi hafa einungis kjörnir fulltrúar aðildarfélaga atkvæðisrétt 
             Auk þeirra eiga rétt til þingsetu og hafa þar málfrelsi og tillögurétt: 
                     a. Stjórn og varastjórn 
                     b. Skoðunarmenn reikninga 
                     c. Fulltrúi framkvæmdastjórnar ÍSÍ 
                     d. Meðlimir fastanefnda SKÍ 
                     e. Fulltrúi ráðuneytis um íþróttamál 
                     f. Fulltrúi héraðssambands/íþróttabandalags sem hefur skíðaíþróttina innan sinna vébanda 
                     g. Auk þess getur stjórnin boðið öðrum til þingsetu ef hún telur ástæðu til 

8. grein - Störf skíðaþings eru 
     1. Þingsetning 
     2. Kosning fyrsta og annars þingforseta 
     3. Kosning fyrsta og annars þingritara 
     4. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar og þriggja manna kjörnefndar 
     5. Viðurkenningar veittar 
     6. Ávörp gesta 
     7. Framlagning skýrslu fráfarandi stjórnar 
     8. Framlagning skoðaðra reikninga 
     9. Álit kjörbréfanefndar 
     10. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga 
     11. Afgreiðsla reikninga 
     12. Framlagning fjárhagsáætlunar og gjaldskrár til næstu tveggja ára 
     13. Lagðar fram tillögur að: 
          a. Breytingum á lögum og reglugerðum 
          b. Öðrum málum kynntum í fundarboði 
          c. Öðrum málum sem lögð hafa verið fyrir þingið með leyfi þingmeirihluta 
     14. Þinginu skipt í fjórar nefndir: 
          a. Alpagreinanefnd 
          b. Skíðagöngunefnd 
          c. Snjóbrettanefnd 
          d. Allsherjarnefnd 
     15. Álit nefnda og afgreiðsla framkominna tillagna 
     16. Kosningar samkvæmt tillögu kjörnefndar: 
          a. Kosning stjórnar og varamanna samkvæmt 10. gr. 
          b. Kosning skoðunarmanna reikninga, tveir aðalmenn og tveir varamenn 
          c. Kosning fjögurra manna í fastanefndir til tveggja ára og einn tilnefndur af stjórn sem jafnframt er formaður nefndarinnar.
               1. Alpagreinanefnd 
               2. Skíðagöngunefnd 
               3. Snjóbrettanefnd 
          d. Kosning þriggja manna í fastanefndir til tveggja ára og einn tilnefndur af stjórn sem jafnframt er formaður nefndarinnar. 
               4. Aganefnd
               5. Laga- og reglugerðarnefnd 
     17. Skíðamóti Íslands og Unglingameistaramóti Íslands ráðstafað til næstu tveggja ára. 
     18. Kosning fulltrúa á næsta reglulega þing ÍSÍ í samræmi við lög ÍSÍ. 
     19. Önnur mál. 
     20. Þingslit. 

9. grein - Aukaþing má halda telji stjórn það nauðsynlegt, eða ef helmingur aðildarfélaga óska þess. Allur boðunar- og tilkynningafrestur til aukaþings má vera helmingi styttri en til Skíðaþings. Fulltrúar á aukaþingi eru þeir sömu og voru á síðasta Skíðaþingi og gilda sömu kjörbréf. Þó má kjósa að nýju í stað fulltrúa sem eru forfallaðir. Á aukaþingi má ekki gera laga- eða reglugerðabreytingar og ekki kjósa stjórn nema bráðabirgðastjórn, hafi meirihluti kjörinnar aðalstjórnar sagt af sér eða hætt störfum af öðrum orsökum. Að öðru leyti gilda um það sömu reglur og Skíðaþing. 


III. STJÓRN OG NEFNDIR 


10. grein - Stjórn SKÍ 
Stjórn SKÍ skipa sjö manns sem kosnir eru á Skíðaþingi til tveggja ára. 
Skipan og hlutverk stjórnar skal vera eftirfarandi: 
     1. Formaður sem kosinn er sérstaklega 
         Aðrir stjórnarmenn skipta með sér verkum sem hér segir: 
     2. Varaformaður 
     3. Ritari 
     4. Gjaldkeri 
     5. Meðstjórnandi 
Kjósa skal fyrsta, annan og þriðja varamann til tveggja ára og skulu þeir taka sæti í stjórn í sömu röð og þeir eru kosnir. Taki varamaður sæti í  stjórn í stað aðalmanns skal hann sitja út kjörtímabilið. 

11. grein - Stjórnin annast rekstur SKÍ milli skíðaþinga. 
Mál teljast einungis samþykkt, greiði meirihluti stjórnar því atkvæði sitt. 

12. grein - Stjórn SKÍ skal á hverju hausti boða formenn skíðaráða og skíðafélaga/-deilda ásamt öðrum fulltrúa til formannafundar. Verkefni fundarins er að kynna mótaskrá, fara yfir samþykktir síðasta skíðaþings og undirbúa starf komandi vetrar. Ennfremur skal formannafundur taka til umfjöllunar tillögur um breytingar á lögum sem leggja á fyrir næsta skíðaþing. Á því ári sem ekki er skíðaþing skal stjórn SKÍ boða til málþings um stöðu og málefni skíðahreyfingarinnar. 

13. grein - Starfssvið fastanefnda. Nefndir skulu koma saman eigi síðar en 30 dögum eftir skíðaþing og skipta með sér verkum. Að öðru leyti starfa þær samkvæmt fjárhagsáætlun og erindisbréfi frá stjórn SKÍ. 


IV. ÖNNUR ÁKVÆÐI


14. grein - Öll ágreiningsmál er upp kunna að koma innan íþróttarinnar skal farið með samkvæmt kafla 4, í lögum ÍSÍ um dómstóla ÍSÍ, eftir því sem við á. Dómstólar ÍSÍ fara með mál sem upp kunna að koma innan SKÍ. Mál vegna meintrar lyfjamisnotkunar íþróttamanna skal farið með skv. gildandi lögum og reglugerðum ÍSÍ um lyfjaeftirlit. Lyfjaeftirlit er í höndum Lyfjanefndar ÍSÍ. 

15. grein - Tillögur um að leggja SKÍ niður má aðeins taka fyrir á lögmætu skíðaþingi. Til samþykktar slíkrar tillögu þarf minnst ¾ hluta atkvæða. Hafi slík tillaga verið samþykkt skal gera öllum sambandsaðilum grein fyrir henni í þinggerð. Tillagan skal síðan látin ganga til næsta reglulega þings. Verði hún þá samþykkt þar í annað sinn er það fullgild ákvörðun um að SKÍ skuli lagt niður. Sé SKÍ þannig löglega slitið skal afhenda ÍSÍ eignir þess til varðveislu. 

16. grein - Gildistaka. Lög þessi öðlast þegar gildi eftir samþykkt þeirra og staðfestingu framkvæmdastjórnar ÍSÍ, og falla þá eldri lög úr gildi.

Samþykkt á Skíðaþingi 9. maí 2015