Lög Skíðasambands Íslands

I. ALMENN ÁKVÆÐI OG HLUTVERK 

1. grein - Heiti og staðsetning 
a. Skíðasamband Íslands, SKÍ, er samband íþróttafélaga innan héraðssambanda og íþróttabandalaga. Öll félög innan ÍSÍ sem iðka, æfa og keppa í skíða- og snjóbrettaíþróttum samkvæmt alþjóðaskíðasambandinu FIS geta átt aðild að SKÍ, enda eru lög þeirra í samræmi við lög SKÍ og ÍSÍ. Hér eftir nefnd aðildarfélög.
b. Aðsetur og varnarþing SKÍ er á Akureyri. 
c. Merki SKÍ er með nafni Skíðasambands Íslands með rauðu letri og skammstöfun þess, SKÍ, í íslensku fánalitunum á hvítum fleti. 

2. grein - Hlutverk og tilgangur 
a. Skíðasamband Íslands, SKÍ, hefur æðsta vald um sérgreinamálefni skíða- og snjóbrettaíþróttarinnar innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, ÍSÍ.
b. Tilgangur SKÍ er að hafa yfirstjórn á málefnum skíða- og snjóbrettaíþróttarinnar á Íslandi og vinna 
         að eflingu hennar, með því að: 
         2.b.1. Koma fram fyrir hönd ÍSÍ á sviði skíða- og snjóbrettaíþróttarinnar. 
         2.b.2. Stuðla að auknum skilningi á málefnum sambandsins. 
         2.b.3. Stuðla að góðri samvinnu aðildarfélaga. 
         2.b.4. Löggilda skíðadómara. 
         2.b.5. Ráðstafa skíðamótum til aðildarfélaga. 
         2.b.6. Leggja fram erindisbréf til fastanefnda. 
         2.b.7. Gefa út reglur um keppnir, hafa yfirumsjón með framkvæmd þeirra og sjá um útgáfu keppnisleyfa. 
         2.b.8. Standa að kynningar- og útbreiðslumálum. 
        2.b.9. Leitast við að jafna ágreining er upp kann að koma á milli aðildarfélaga. Sambandið skal þó ekki hafa þar úrskurðarvald nema að ósk beggja aðila.
        2.b.10. Fara með aðild Íslands að FIS, sem og að öðru alþjóðlegu samstarfi. 

3. grein - Málefnum SKÍ er stjórnað af 
     a. Skíðaþingi. 
     b. Stjórn SKÍ. 

4. grein - Reikningsár SKÍ er almanaksárið. Skoðaðir reikningar skulu liggja fyrir fyrsta maí ár hvert.

II. SKÍÐAÞING 
5. grein - Skíðaþing skal halda í október á hverju ári. Boða skal til þess með auglýsingu og/eða tilkynningu með minnst eins mánaðar fyrirvara. Fundarboð skal senda aðildarfélögum SKÍ. Laga- og reglugerðarbreytingar ásamt öðrum málefnum sem taka á fyrir á þinginu skulu berast stjórn SKÍ í síðasta lagi þremur vikum fyrir þingið. Eigi síðar en tveimur vikum fyrir þingið skal senda aðildarfélögum skriflegt fundarboð; síðara fundarboð, með dagskrá og upplýsingum um tillögur og mál sem leggja á fyrir þingið. Þingið getur þó tekið fyrir mál borin upp með skemmri fyrirvara að fengnu samþykki ⅔ hluta þingfulltrúa.

6. grein - Skíðaþing hefur æðsta vald um málefni SKÍ. ÍSÍ skal staðfesta samþykktir þess um sérgreinamálefni, enda brjóti þær ekki í bága við lög ÍSÍ og FIS. Hvert aðildarfélag getur sent fjóra fulltrúa á skíðaþing en fær úthlutað atkvæðum á skíðaþing eftir skráðum iðkendafjölda sínum, þannig að fyrir:

Iðkendur

Atkvæði

1-40

1

41-90

2

91-160

3

161 og fleiri 

4


Aðildarfélög skulu vera skuldlaus við SKÍ þegar þingið hefst til að halda atkvæðisrétti. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum. Lagabreytingatillögur þarf þó að samþykkja með ⅔ greiddra atkvæða til að lög öðlist gildi. Fulltrúar atkvæða skulu tilgreindir á kjörbréfi frá viðkomandi aðildarfélagi og skal skila inn kjörbréfum við upphaf þinghalds. Leyfilegt er að einn fulltrúi fari með öll atkvæði viðkomandi aðildarfélags. Aðeins sá sem er félagi aðildarfélags er kjörgengur fulltrúi þess á skíðaþingi. Skíðaþing er lögmætt ef löglega hefur verið til þess boðað.

7. grein - Á skíðaþingi hafa einungis tilgreindir fulltrúar í kjörbréfi viðkomandi aðildarfélags atkvæðisrétt. 
             Auk þeirra eiga rétt til þingsetu og hafa þar málfrelsi og tillögurétt: 
                     a. Stjórn og varastjórn 
                     b. Skoðunarmenn reikninga 
                     c. Fulltrúi framkvæmdastjórnar ÍSÍ 
                     d. Meðlimir fastanefnda SKÍ 
                     e. Fulltrúi ráðuneytis um íþróttamál 
                     f. Fulltrúi héraðssambands/íþróttabandalags sem hefur skíða- og snjóbrettaíþróttina innan sinna vébanda 
                     g. Auk þess getur stjórnin boðið öðrum til þingsetu ef hún telur ástæðu til 

8. grein - Störf skíðaþings eru 
     1. Þingsetning 
     2. Kosning fyrsta og annars þingforseta 
     3. Kosning fyrsta og annars þingritara 
     4. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar og þriggja manna kjörnefndar 
     5. Viðurkenningar veittar 
     6. Ávörp gesta 
     7. Framlagning skýrslu fráfarandi stjórnar 
     8. Framlagning skoðaðra reikninga 
     9. Álit kjörbréfanefndar 
     10. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga 
     11. Afgreiðsla reikninga 
     12. Framlagning fjárhagsáætlunar og gjaldskrár
     13. Lagðar fram tillögur að: 
          a. Breytingum á lögum og reglugerðum 
          b. Öðrum málum kynntum í fundarboði 
          c. Öðrum málum sem lögð hafa verið fyrir þingið með leyfi þingmeirihluta 
     14. Þinginu skipt í fjórar nefndir: 
          a. Alpagreinanefnd 
          b. Skíðagöngunefnd 
          c. Snjóbrettanefnd 
          d. Allsherjarnefnd 
     15. Álit nefnda og afgreiðsla framkominna tillagna. 
     16. Kosningar samkvæmt tillögu kjörnefndar: 
          a. Kosning stjórnar og varamanna samkvæmt 10. gr. 
          b. Kosning skoðunarmanna reikninga, tveir aðalmenn og tveir varamenn 
          c. Kosning tveggja manna í fastanefndir til tveggja ára og einn tilnefndur af stjórn sem jafnframt er formaður nefndarinnar. 
               1. Aganefnd
               2. Laga- og reglugerðarnefnd 
     17. Kosning fulltrúa á næsta reglulega þing ÍSÍ í samræmi við lög ÍSÍ. 
     18. Önnur mál. 
     19. Þingslit. 

9. grein - Aukaþing má halda telji stjórn það nauðsynlegt, eða ef helmingur aðildarfélaga óska þess. Allur boðunar- og tilkynningafrestur til aukaþings má vera helmingi styttri en til Skíðaþings. Fulltrúar á aukaþingi eru þeir sömu og voru á síðasta Skíðaþingi og gilda sömu kjörbréf. Þó má kjósa að nýju í stað fulltrúa sem eru forfallaðir. Á aukaþingi má ekki gera laga- eða reglugerðabreytingar og ekki kjósa stjórn nema bráðabirgðastjórn, hafi meirihluti kjörinnar aðalstjórnar sagt af sér eða hætt störfum af öðrum orsökum. Að öðru leyti gilda um það sömu reglur og Skíðaþing. 

III. STJÓRN OG NEFNDIR 
10. grein - Stjórn SKÍ 
Stjórn SKÍ skipa sjö manns sem kosnir eru á Skíðaþingi til tveggja ára. 
Skipan og hlutverk stjórnar skal vera eftirfarandi: 
     1. Formaður sem kosinn er sérstaklega.
     2. Formaður alpagreinanefndar sem kosinn er sérstaklega.
     3. Formaður skíðagöngunefndar sem kosinn er sérstaklega.
     4. Formaður snjóbrettanefndar sem kosinn er sérstaklega.
     5. Þrír meðstjórnendur kosnir sem skipta með sér verkum sem hér segir: varaformaður, ritari og gjaldkeri. 
   6. Kjósa skal fyrsta, annan og þriðja varamann til tveggja ára og skulu þeir taka sæti í stjórn í sömu röð og þeir eru kosnir. Taki varamaður sæti í  stjórn í stað aðalmanns skal hann sitja út kjörtímabilið.

Stjórn SKÍ skal skipa þrjár þriggja manna fastanefndir þar sem formaður hverrar nefndar er kosinn sérstaklega og situr í stjórn. Tveir nefndarmenn eru því tilnefndir af stjórn.

  1. Alpagreinanefnd
  2. Skíðagöngunefnd
  3. Snjóbrettanefnd

Þessar nefndir skipta með sér verkum og starfa eftir fjárhagsáætlun og erindisbréf frá stjórn SKÍ.

11. grein - Stjórnin annast rekstur SKÍ milli skíðaþinga. 
Mál teljast einungis samþykkt, greiði meirihluti stjórnar því atkvæði sitt. Stjórn SKÍ skal setja sér starfsreglur og kynna þær fyrir aðildarfélögum.

12. grein - Starfssvið fastanefnda. Nefndir skulu koma saman eigi síðar en 30 dögum eftir skíðaþing og skipta með sér verkum. Að öðru leyti starfa þær samkvæmt fjárhagsáætlun og erindisbréfi frá stjórn SKÍ. 

IV. ÖNNUR ÁKVÆÐI

13. grein - Öll ágreiningsmál er upp kunna að koma innan íþróttarinnar skal farið með samkvæmt kafla 4, í lögum ÍSÍ um dómstóla ÍSÍ, eftir því sem við á. Dómstólar ÍSÍ fara með mál sem upp kunna að koma innan SKÍ. Mál vegna meintrar lyfjamisnotkunar íþróttamanna skal farið með skv. gildandi lögum og reglugerðum ÍSÍ um lyfjaeftirlit. Lyfjaeftirlit er í höndum Lyfjanefndar ÍSÍ. 

14. grein - Tillögur um að leggja SKÍ niður má aðeins taka fyrir á lögmætu skíðaþingi. Til samþykktar slíkrar tillögu þarf minnst ¾ hluta atkvæða. Hafi slík tillaga verið samþykkt skal gera öllum sambandsaðilum grein fyrir henni í þinggerð. Tillagan skal síðan látin ganga til næsta reglulega þings. Verði hún þá samþykkt þar í annað sinn er það fullgild ákvörðun um að SKÍ skuli lagt niður. Sé SKÍ þannig löglega slitið skal afhenda ÍSÍ eignir þess til varðveislu. 

15. grein - Gildistaka. Lög þessi öðlast þegar gildi eftir samþykkt þeirra og staðfestingu framkvæmdastjórnar ÍSÍ, og falla þá eldri lög úr gildi.

Samþykkt á Skíðaþingi 8.nóvember 2020